Vyloučení odpovědnosti

Informace uveřejněné na stránkách https://verdicapital.eu jsou výhradně k informativním účelům a nesmí být považovány za doporučení nebo radu, za jakoukoli investiční službu ani za výzvu k předložení nabídek či za jakékoli prohlášení o záměru. Informace obsažené na této webové stránce, jejichž účel je pouze podpůrný, byly vytvořeny v dobré víře a neustále se aktualizují, mění, ověřují a doplňují. K zajištění přesnosti finančních údajů, na které se na této webové stránce odkazuje, bylo vynaloženo adekvátní úsilí; uvedené finanční údaje však mohou vycházet z údajů neověřených, jejichž přesnost zaručit nelze.

Tato webová stránka ani žádná z informací na ní obsažená netvoří ani nepředstavuje nabídku či výzvu k prodeji nebo emisi ani žádost o jakoukoli nabídku ke koupi nebo úpisu jakýchkoli investičních nástrojů, ani nebude základem jakékoli smlouvy o koupi nebo úpisu takových investičních nástrojů. Skupina Verdi Capital (včetně Verdi Capital s.r.o.) ani žádný z jejích jednatelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců či poradců ani žádná jiná osoba nečiní žádné výslovné ani implicitní prohlášení a neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku ve vztahu k přesnosti, pravdivosti či úplnosti obsahu této webové stránky. Neponese ani žádnou odpovědnost (vyplývající z nedbalosti či jiné skutečnosti) za škodu jakýmkoli způsobem vzniklou v důsledku použití informací na této webové stránce, ani za jakoukoli interpretaci těchto informací ze strany návštěvníka této webové stránky; taková odpovědnost se výslovně vylučuje. Zejména pak, aniž by tím však byla dotčena obecná povaha výše uvedeného, se nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje žádná záruka ve vztahu k úspěšnosti či přiměřenosti ani se nedoporučuje spoléhat na poctivost, přesnost, úplnost či spolehlivost informací nebo jakýchkoli názorů na této webové stránce obsažených, přičemž do těchto informací ani názorů by neměla být vkládána naprosto žádná důvěra.

Návštěvníci této webové stránky by se měli poradit se svými vlastními právními, regulačními, daňovými, podnikatelskými, investičními, finančními a účetními poradci v takovém rozsahu, jak uznají za nutné, přičemž svá vlastní investiční, zajišťovací a obchodovací rozhodnutí by měli činit na základě svého vlastního úsudku a rad získaných od těchto poradců, jak uznali za nutné, a nikoli na základě jakéhokoli názoru vyjádřeného na této webové stránce. Zejména by si investoři měli být vědomi toho, že hodnota investice může klesat i stoupat, že návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny a že každá investice má svá specifická rizika.