Prohlášení o vyloučení odpovědnosti ve vztahu k materiálu

Tuto webovou stránku vytvořila společnost Verdi Capital (dále jen „společnost“) výhradně pro potřeby těch osob, jimž bude doručena. Tato webová stránka byla vytvořena výhradně k informačním účelům a neměla by být považována za investiční poradenství, za jakoukoli investiční službu ani za výzvu k předložení nabídek či za jakékoli prohlášení o záměru. Žádná část této webové stránky ani skutečnost, že byla distribuována, by neměla být základem žádné smlouvy, závazku či investičního rozhodnutí, ani by se na ni v této souvislosti nemělo spoléhat. Obsah webové stránky je přísně soukromý a důvěrný, takže bez předchozího písemného svolení společnosti není dovoleno ji zveřejňovat, reprodukovat, kopírovat ani sdělovat žádné třetí osobě. Informace obsažené na této webové stránce, jejichž účel je pouze podpůrný, byly vytvořeny v dobré víře a neustále se aktualizují, mění, ověřují a doplňují. Příjemci by touto webovou stránkou neměli nahrazovat svůj vlastní úsudek a odhad. Jediným jejím účelem je pomáhat při průzkumných debatách. Tyto debaty by měly být považovány za důvěrné a na informace na této webové stránce zobrazené by se nemělo spoléhat při činění jakékoli investice. K zajištění přesnosti finančních údajů, na které se na této webové stránce odkazuje, bylo vynaloženo veškeré úsilí; uvedené finanční údaje však mohou vycházet z údajů neověřených, jejichž přesnost zaručit nelze. Tato webová stránka ani žádná z informací v ní obsažená netvoří ani nepředstavuje nabídku či výzvu k prodeji nebo emisi ani žádost o jakoukoli nabídku ke koupi nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů, ani nebude základem jakékoli smlouvy o koupi nebo úpisu takových cenných papírů. Společnost ani žádný z jejích jednatelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců či poradců ani žádná jiná osoba nečiní žádné výslovné ani implicitní prohlášení a neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku ve vztahu k přesnosti či úplnosti obsahu této webové stránky. Neponese ani žádnou odpovědnost (vyplývající z nedbalosti či jiné skutečnosti) za žádnou ztrátu jakýmkoli způsobem vzniklou v důsledku použití této webové stránky. Zejména pak, aniž by tím však byla dotčena obecná povaha výše uvedeného, se nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje žádná záruka ve vztahu k úspěšnosti či přiměřenosti ani se nedoporučuje spoléhat na poctivost, přesnost, úplnost či spolehlivost informací nebo jakýchkoli názorů na této webové stránce obsažených, přičemž do těchto informací ani názorů by neměla být vkládána naprosto žádná důvěra. Příjemci této webové stránky by se měli poradit se svými vlastními právními, regulačními, daňovými, podnikatelskými, investičními, finančními a účetními poradci v takovém rozsahu, jak uznají za nutné, přičemž svá vlastní investiční, zajišťovací a obchodovací rozhodnutí by měli činit na základě svého vlastního úsudku a rad získaných od těchto poradců, jak uznali za nutné, a nikoli na základě jakéhokoli názoru vyjádřeného na této webové stránce.